Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Sobota 19 wrze?nia 2020 r.
Strona G?ówna

UCHWA?A Nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie: zmiany Uchwa?y Senatu Nr 117 z 25 stycznia 2002 r. w sprawie powo?ania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Na podstawie § 1 Ordynacji wyborczej do organów uczelni, uchwala si? co nast?puje:

§ 1

 1. W sk?adzie Uczelnianej Komisji Wyborczej, ustalonym Uchwa?? Nr 117 Senatu UWM z 25 stycznia 2002 r., wprowadza si? zmiany:
  1. odwo?uje si? nast?puj?ce osoby:
   • prof.dr hab. Mari? BRYLI?SK? z Wydzia?u Biologii,
   • prof.dr.hab. Jana SOBCZAKA z Wydzia?u Humanistycznego,
   • prof.dr.hab. Tadeusza STACHOWSKIEGO z Wydzia?u Zarz?dzania,
   • Honorat? W?SOWICZ, reprezentantk? Samorz?du Studenckiego,
  2. powo?uje si? osoby:
   • dr. Jana DZIEDZICA z Wydzia?u Biologii,
   • prof.dr.hab. Krystyn? STASIEWICZ z Wydzia?u Humanistycznego,
   • dr.hab. Janusza HELLERA, prof. UWM z Wydzia?u Zarz?dzania,
   • Jakuba ZADORO?NEGO, reprezentanta Samorz?du Studenckiego.
 2. Zadania Uczelnianej Komisji Wyborczej okre?la Ordynacja Wyborcza.

§ 2

Uchwa?a wchodzi w ?ycie z dniem jej podj?cia.

Przewodnicz?cy Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki


Ta strona by?a odwiedzana 667 razy (w tym z UWM 28 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-24
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa